คลิปReview คอร์สPAT7.4 : ภาคสรุปเนื้อหา ม.4-5-6 / 能 会 可以 / 一对 一双 一副 / 理解 了解 懂 คำคล้ายเหล่านี้ใช้ต่างกันอย่างไร?

能 会 可以 / 一对 一双 一副 / 理解 了解 懂 คำคล้ายเหล่านี้ใช้ต่างกันอย่างไร?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: